Organic Express

Načela

Načela organske poljoprivrede® (prema IFOAM-u)etička načela
Načela organske poljoprivrede služe da inspirišu organski pokret u njegovom punom diverzitetu. Ona rukovode razvojem stavova IFOAM-a, programima i standardima. Nadalje, oni (programi i standardi) su prisutni sa vizijom da će biti prihvaćeni širom sveta.
Organska poljoprivreda se zasniva na 4 osnovna načela, od kojih je, svako, artikulisano kroz tvrdnju, nakon koje sledi objašnjenje. Ova načela treba koristiti celovita i sva zajedno. Ona su osmišljena kao etički principi koji treba da inspirišu akciju.

Načelo zdravljanačelo zdravlja
Organska poljoprivreda treba da održava i podstiče zdravlje zemljišta, biljaka, životinja, ljudi i planete kao jedne i nedeljive celine.
Ovo načelo iznosi da se zdravlje pojedinaca i društvenih zajednica ne može razdvojiti od zdravlja ekosistema; zdrava zemljišta proizvode zdrav rod koji pospešuje zdravlje životinja i ljudi.
Zdravlje je celina i integritet živih sistema. Ono nije samo odsustvo bolesti, već održavanje telesnog, mentalnog, socijalnog i ekološkog blagostanja. Imunitet, otpornost i regeneracija su ključne osobine zdravlja.

Načelo ekologijenačelo ekologije
Organska poljoprivreda treba da se zasniva na živim ekološkim sistema i ciklusima, da sarađuje sa njima, da ih podražava i da im pomaže da se održe.
Ovo načelo ukorenjuje organsku poljoprivredu unutar živućeg ekološkog sistema. Ono kaže da proizvodnju treba zasnivati na ekološkim procesima i recikliranju. Ishrana i blagostanje se ostvaruju kroz ekologiju specifične proizvodne sredine. Na primer, u slučaju zasada, to je živuće zemljište, za životinje to je ekosistem farme; za ribu i morske organizme, vodena sredina.

načelo pravednostiNačelo pravednosti
Organska poljoprivreda treba da gradi odnose koji osiguravaju pravednost s obzirom na zajedničku prirodnu sredinu i šanse koje pruža život.
Pravednost je karakterisana poštenjem, poštovanjem, pravdom i vođenjem računa o svetu koji zajedno delimo, kako između ljudi tako i u pogledu njihovog odnosa prema drugim živim bićima.
Ovo načelo insistira da životinjama treba obezbediti uslove i prilike za život koji u skladu sa njihovom fiziologijom, prirodnim ponašanjem i blagostanjem.
Prirodnim i resursima sredine koji se koriste u proizvodnji i potrošnji treba upravljati na društveno i ekološki opravdan način i sačuvati ih za buduće generacije.

Načelo nege i zaštitenačelo nege i obazrivosti
Organskom poljoprivredom treba upravljati na oprezan i odgovoran način, kako bi se zaštitilo zdravlje i blagostanje sadašnjih i budućih generacija i prirodne sredine.
Organska poljoprivreda je živući i dinamičan sistem koji reaguje na unutrašnje i spoljne zahteve i uslove. Praktikanti organske poljoprivrede mogu da podstiču efikasnost i povećavaju produktivnost, ali bez rizika da se ugroze zdravlje i blagostanje.
Shodno tome, potrebno je pažljivo procenjivati vrednost novih tehnologija i stalno revidirati postojeće metode. Uzimajući u obzir da je naše razumevanje ekosistema i poljoprivrede nepotpuno, opreznost je uvek neophodna.


1) IFOAM – International Federation of Organic Agricultural Movements (Međunarodna federacija pokreta za organsku poljoprivredu) – najznačajnija međunarodna organizacija za unapređenje organske poljoprivrede u koju se udružuju proizvođači organskih proizvoda i njihove asocijacije iz celog sveta.