Organic Express

Tehnologiija organske proizvodnje

Organski sistem proizvodnje

Organska sistem proizvodnje zahteva planski pristup.
Svako pojedinačno domaćinstvo treba da pažljivo razvija svoj, integrisani sistem zasnovan na svojim specifičnim uslovima, kao što su osobine zemljišta, veličina pašnjaka, životinje koje se gaje na imanju, gospodarske zgrade i sl.

zdravo zemljište

Zdravo zemljište 

Osnova organske proizvodnje je zdravo, biološki aktivno zemljište, sa rezervama kvalitetne organske materije, koja može da obezbedi hraniva za proizvodnju trave, ratarskih kultura i povrća.
To znači da je zemljište potrebno snbadevati materijama koje mikroorganizmi u zemljištu mogu da razlože, i tako iz ovih materija oslobode hranivo za useve.
To podrazumeva razvoj sistema rotacije useva, pašnjaka i silaže, na način koji rezerve zemljišta ne iscrpljuju preterano. Na taj način, uz ispravno korišćenje đubriva, održava se plodnost zemljišta.

održivost i samodovoljnostOdrživost i samodovoljnost

Organska proizvodnja nije samo proizvodnja sa niskim inputima, niti povratak na drevni način proizvodnje.
Organska proizvodnja podrazumeva:
•    Vrhunsko gazdovanje i upravljanje poljoprivrednim imanjem
•    Upotrebu savremenih mašina, alata i odgovarajuće savreme tehnologije
•    Posvećenost, znanje i veštinu

Produktivna organska farma će razvijati sistem koji je, koliko je moguće i racionalno, samodovoljan u pogledu velikog broja inputa, koje konvencionalne (ne-organske) farme obično kupuju.

Ishrana useva

kompostUravnotežena rotacija useva koja uključuje mahunarke osnova je snabdevanja hranivima. Snabdevanje hranivima se dopunjava organskim materijama, kao što su:
•    Stajsko i živinsko đubrivo
•    Kompostirane biljne materijale i ostatci useva
•    Zelenišno đubrivo
U situaciji kada resursi đubriva sa farme nisu dovoljni, moguće je podneti zahtev za korišćenje ograničenih količina đubriva sa konvencionalne farme, pod uslovom da nije reč o intenzivnom sistemu poljoprivrede, te uz dokaz da životinje koje proizvode to đubrivo nisu hranjene bilo kakvom GMO hranom.
Sva đubriva trebaju biti ispravno kompostirana.

Dodatni materijali koji se koriste (ponekad uz prethodno odobrenje) uključuju:
•    Mineralne stene i krečnjak
•    Neke oblike prerađenog organskog otpada (bez primesa GMO)
•    Morsku trava i proizvode od morske trave

Važnost mahunarkivažnost leguminoza, mahunarki

Ključ za uspešnu rotaciju je ispravno uključivanje mahunarki u rotaciju. Isti princip važi i za gajenje stoke, žitarica i povrća.
Razlog je sasvim jednostavan; mahunarke, u kontaktu sa specifičnim bakterijama zemljišta, su u stanju da preuzmu atmosferski azot i pretvore ga u azotno đubrivo.
Mahunarke su glavni izvor azota na imanju.

Rotacija

rotacija usevaOrganske farme, u idealnom slučaju, treba da primenjuju praktičan, uravnotežen sistem rotacije koji uključuje:
•    Travu/livade pod detelinom
•    Žitarice i/ili povrće
Glavne funkcije rotacije su:
•    Održavanje plodnosti zemljišta i snabdevanje hraniva za useve
•    Snabdevanje životinja krmom (stočnom hranom) i obezbeđivanje čistih pašnjaka
•    Suzbijanje (prekidanje ciklusa) korova, štetočina i bolesti

Zelenišno đubrivo (pokrovni usevi)kompostiranje

Gajenje zelenišnog đubriva je široko prihvaćena praksa kod organskih proizvođača.
Zelenišno đubrivo se gaji, obično bez neposredne komercijalne vrednosti, da bi se:
•    Obezbedila organska materija i dostupna hraniva
•    Obezbedio azot (mahunarke)
•    Zaštitila površina zemljišta i sprečio odliv hraniva tokom zime – na primer, krmna raž
•    Ugušili korovi
•    Suzbili (prekidanjem ciklusa) korovi, štetočine i bolesti
•    Obezbedila materija za kompostiranje ili malčovanje (nastiranje)
Zelenišno đubrivo se uključuje u rotaciju da bi ispunilo jednu ili više ovih funkcija, a u zavisnosti od vrste koja se koristi, može se gajiti od nekoliko sedmica, pa sve do godine dana.

Kad je reč o zasadima povrća, zelenišno đubrivo je suštinski važan deo rotacije, jer se može desiti da predstavlja glavni izvor dostupnih hraniva, posebno azota i organske materije. Ovo je posebno slučaj, kada prihvatljiva đubriva i kompost manjkaju ili su nedostupni.

Kontrola korova, štetočina i bolesti

Herbicidi su potpuno nedostupni organskim proizvođačima, a pesticidi u vrlo malom broju. Stoga se koriste alternativni načini kontrole korova, štetočina i bolesti:
Početna tačka kontrole korova, štetočina i bolesti je ispravna rotacija.

Osnove kontrole korova

Kontrola korova je često glavna briga novim organskim proizvođačima. Tehnike kontrole korova uključuju:kontrola korova
•    Ispravnu rotaciju
•    Mehaničku kultivaciju i specijalizovanu opremu
•    Uklanjanje korova vatrom/toplotom
•    Pašu i podrezivanje vršnih delova korova
•    Stale seedbed techniques
•    Pokrovni usevi i malčovanje (nastiranje)

Osnova kontrole štetočina

Tehnike kontrole štetočina uključuju:kontrola štetočina
•    Ispravnu rotaciju i otporne vrste
•    Stvaranje uslova na imanju za život predatora koji se hrane štetočinama
•    Fizičke barijere (na primer, runski pokrov)
•    Agenski za biološku kontrolu
•    Dozvoljeni pesticidi (potrebna prethodna saglasnost)

Osnova kontrole bolesti

Tehnike kontrole bolesti uključuju:kontrola bolesti
•    Ispravnu rotacija i otporne vrste
•    Biološku raznovrsnost
•    Dobru higijenu polja
•    Dozvoljene fungicide (potrebna prethodna saglanost)

Organska proizvodnja ratarskih kultura

organska pšenicaOrganska proizvodnja ratarskih kultura može da bude integralni deo rotacije useva. Ona se  radi bilo radi proizvodnje hrane za životinje na farmi, bilo u komercijalne svrhe.

Sejanje ratarskih kultura troši hraniva iz zemljišta, i osim ostataka od žetve koji ostaju na njivi, ne doprinosi plodnosti zemljišta.
Sejanje ratarskih kultura treba da u normalnim okolnostima zauzima manje od 50% rotacije i u idealnom slučaju treba da vremenski bude raspoređeno tokom celog rotacionog ciklusa, kako bi se plodnost zemljišta mogla obnavljati.

Organsko gajenje stoke

Organsko gajenje stoke po svojoj prirodi je ekstenzivno, što znači da je dozvoljen broj grla stoke srazmeran velčini imanja, veličini pašnjaka i prostora na kojem se stoka gaji. Ovo se odnosi na sve vrste životinja, uključujući i živinu.

krave na otvorenomStoka treba da ima mogućnost i pristup prirodnoj ispaši, kad god to uslovi zemljišta dozvoljavaju.
U najopštijem smislu, organski standardi daju prednost, kad god je to moguće, reprodukciji krda ili jata iz samog sebe. Ovo značajno smanjuje rizik od unosa bolesti na farmu.
Organsko gajenje životinja uključuje postupke gajenja koji podstiču održivost, uporedo sa pažljivo kontrolisanim odabiranjem (odn. isključivanjem iz stada) i zamenom stoke.
U idealnom slučaju, životinje koje dolaze na organsku farmu treba da dolaze sa drugih organskih farmi. Postoje ograničenja na broj stoke iz konvencionalne proizvodnje koja služi kao zamena na godišnjem nivou. Ne-organske životinje se nikada ne mogu kasnije prodavati kao organske.

Ishrana stokeorgansko gajenje stoke

Stočna hrana  treba da bude iz organskih izvora ili iz konverzije, pretežno proizvedena na samoj farmi. Kupovina organske hrana za stoku je skupa, a nabavka može biti otežana. Uvek se mora dobavljati iz sertificiranih izvora.

Proizvodnja hrane treba da se idealno koncentriše oko razvoja rotacije useva kojima se proizvodi hrana potrebna za farmu, a kupuje se samo ono što se ne može proizvesti na farmi.

koke na ispašiBlagostanje životinja

Blagostanje životinja je u visokom stepenu ugrađeno u organske standarde, u skladu sa očekivanjem potrošača.
Stoci se moraju obezbediti udobna, suva, nastrta prostirika i dovoljno velik prostor za ležanje.
Treba dati prednost stajama u kojima se stoka ne vezuje, sa kvalitetnom prostirkom. Rešetkasti pod preko cele staje nije dozvoljen (dozvoljeno je maksimum 50 %, radi drenaže)
Organski standardi izričito zahtevaju, udoban, velik prostor za životinje i ptice koje se drže u zatvorenom na farmi.

Veterinaorganska veterina

Održavanje dobrog zdravlja putem zdravog uzgoja životinja osnovni je zahtev u organskoj proizvodnji stoke.

Na početku konverzije, potrebno je napraviti detaljan zdravstveni plan za životinje, i mora se obnavljati i održavati sve vreme, kako konverzija, a zatim organska proizvodnja napreduju.
Sve beleške o svim tretmanima moraju se čuvati.
Većina lekova je dozvoljena - gde postoji stvarna potreba za njima, a postoji imanjii broj veterinarskih lekova koji nisu dozvoljeni u organskoj proizvodnji.
Rutinsko profilaktičko (preventivno) davanje lekova svim životinjama u krdu ili jatu normalno nije dozvoljeno. Životinje je potrebno tretirati/lečiti na pojedinačnoj osnovi.
Vakcinacija je dozvoljena u propisima regulisanim slučajevima gde je prisutan poznati rizik od obolevanja.
Period karence (period povlačenja stoke pre upotrebe i zabrane korišćenja njenih proizvoda) je obično dvostruko duži od zakonski predviđenog, i iznosi  najmanje 48 sata, u zavisnosti od primenjenog leka.

Proizvodnja povrćaorganska bašta

Organska proizvodnja povrća može biti integralni deo rotacije na farmi ili se može zasnivati na specijalizovanoj povrtarskoj jedinici.
Potrebna je posebna pažnja u razvoju sistema rotacije za proizvodnju povrća da bi se neophodna plodnost zemljišta održala i sprečilo razmnožavanje štetočina i bolesti.

Organska semena i biljke

organsko semeSeme za povrće, sadnice i materijali koji se vegetativno propagiraju, kao što su žbunasto voće i stabla, seme krompira, žitarica, pasulja, reznice jagoda i dr. moraju se nabavljati iz registrovanih organskih izvora.

Saglasnost za sadnju netretiranong, neorganskog materijala, može se ponekad dobiti, kada nije dostupan prikladan organski materijal. Potrebno je zatražiti prethodnu dozvolu od kontrolnog tela, uz prezentaciju valjanih razloga.

Očuvanje prirodne sredine

održivost i briga za okruženje

Organski standardi izrazitu pažnju poklanjaju uzajamnom skladu života, zaštiti i jačanju prirodne sredine, uključujući:

•    Prevenciju zagađenja
•    Valjannu brigu o drveću i živim ogradama
•    Podsticanje i održavanje habitata divljeg života, kao i livada i močvara bogatih različtim vrstama
•    Zadržavanje i očuvanje tradicionalnih zidova, kapija, zgrada, spomenika i osobina pejsaža
Preporučena literatura na srpskom: (u pripremi)